رویای کلیسا زووله و آپلدورن

کلیسایی که
با شناخت اهداف خدا برای خود
از طریق نزدیک شدن به خدا در دعا
کند و کاو جدی در کلام خدا
و اعلان و پیاده کردن انجیل کامل آزادی
با اتحاد و شرکت فعال همهٔ اعضا
هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی رشد کرده
هر چه بیشتر همشکل پسر خدا شود
و اینگونه بر جامعهٔ فارسی زبان زووله و آپلدورن و تمام هلند، بر مسیحیان ایرانی تمام دنیا، و بر همهٔ اقوام و ملتهای همسایهٔ
خویش تأثیربسزا، آزادیبخش، و دگرگون کننده بگذارد

در مورد ما

و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. دوم تیموتاوس باب دوم آیه دوم

عکس

عکس های کلیسای زووله و آپلدورن

صفحه امتحانات

صفحه امتحانات الهیات سطح الف و ب

تماس با ما

دعا و امید ما این است که وب‌سایت کلیسا باعث برکت و بنای شما عزیزان باشد. خرسند خواهیم شد از نظرات شما آگاه شویم متاسفانه به علت امکانات محدود و پرسنل معدود، یارای پاسخ‌گویی به همۀ سوالات شما را نداریم به علاوه کمک ما تنها در زمینۀ تقویت، بنا و پشتیبانی روحانی خواهد بود و توان کمک به کسانی که قصد مهاجرت دارند را نخواهیم داشت. پست الکترونیکی و شماره تماس ما Zwollekerk222@gmail.com 0031633059217

webdesign zwolle