چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا “نفس خداست” (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتاب مقدس به ما جواب داده است. هدف از زندگی چیست؟ من از کجا آمدم؟ آیا زندگی بعد از مرگ وجود دارد؟ چطور به بهشت بروم؟ چرا دنیا پر از شرارت است؟ چرا من برای خوبی کردن با خود کَلَنجار می روم؟ بعلاوة این سوالات بزرگ، کتاب مقدس نصایح عملی در موارد زیر می دهد: من در یک همسر باید دنبال چه چیز بگردم؟ من چطور یک ازدواج موفق داشته باشم؟ من چطور می توانم یک دوست خوب باشم؟ من چطور می توانم پدر و مادر خوبی باشم؟ موفقیت چیست و من آنرا چطور بدست بیاورم؟ من چطور عوض شوم؟ در زندگی واقعا چه چیز مهم است؟ من چطور زندگی کنم که مجبور نشوم با پشیمانی به عقب نگاه کنم؟ من چطور موقعیتهای نامنصفانه و وقایع بد را حل و فصل کنم تا زندگی پیروزمندانه داشته باشم؟ ما باید کتاب مقدس را خوانده و مطالعه نماییم، چون بدون عیب و کاملا قابل اعتماد است. کتاب مقدس در میان کتابهایی که “مقدس” خوانده شده اند منحصر بفرد است، چون فقط درس اخلاق نمی دهد و نمی گوید به من اعتماد کن، بلکه ما می توانیم صدها نبوتی را که با جزئیات آنها در کتاب مقدس است، وقایع تاریخی که در آن ذکر شده، و امور علمی که به آنها اشاره شده است به محک بگذاریم. کسانی که می گویند کتاب مقدس اشتباه دارد گوششان را به حقیقت بسته اند. روزی عیسی پرسید کدام آسان تر است، “گناهانت بخشیده شد یا بلند شو و رختخوابت را بردار و برو.” بعد ثابت کرد که قدرت دارد گناهان را ببخشد (چیزی که ما نمی توانیم با چشممان ببینیم) او اینکار را با شفای مرد مفلوج انجام داد (چیزی که اطرافیان او می توانستند به چشم ببینند.). به همینگونه، به ما اطمینان داده شده است که کلام خدا دربارة مسائل روحانی که نادیدنیست حقیقت است، وقتیکه می بینیم آنچه که در آن دیدنیست مثل وقایع تاریخی، علمی، و نبوتی دقیق و حقیقت است. ما بایدکتاب مقدس را خوانده و مطالعه نماییم، چون خدا عوض نمی شود و طبیعت انسان هم عوض نمی شود، کتاب مقدس همانقدر به زندگی ما مربوط است که در زمان نوشته شدن آن به زندگی مردم آن زمان مربوط بود. در حالیکه تکنولوژی عوض می شود، طبیعت و خواسته های انسان عوض نمی شود. ما وقتی روند تاریخ کتاب مقدسی را می خوانیم، چه رابطة تک تک و چه بعنوان یک جمع، می بینیم “زیر آفتاب هیچ چیز تازه ای نیست” (جامعه 1 : 9). و در حالیکه انسان بطور کلی همیشه دنبال محبت و ارضاء در جاهای اشتباه می گردد، خدا-خالق خوب و پر فیض ما-به ما می گوید که برای ما شادی ابدی می آورد. کلام مکشوف شدة او، کتاب مقدس، آنقدر مهم است که عیسی دربارة آن گفت، “انسان نه محض نان زیست می کند بلکه بهر کلمة که از دهان خدا صادر گردد” (متی 4 : 4). بعبارت دیگر، اگر بخواهیم زندگی کاملی داشته باشیم، چنانکه خدا می خواهد، باید به کلام خدا گوش داده آنرا انجام دهیم. ما باید کتاب مقدس را خوانده و مطالعه کنیم، چون تعالیم غلط بسیار زیادی در دنیا وجود دارد. کتاب مقدس به ما محکی می دهد تا با آن بتوانیم بین حقیقت و اشتباه فرق بگذاریم. به ما می گوید که خدا کیست. داشتن تصور غلط از خدا مثل پرستیدن یک بت و یا پرستیدن خدای دروغین است یعنی ما چیزی را می پرستیم که او نیست. کتاب مقدس به ما می گوید که چطور حقیقتا می توان به بهشت رفت و این با اعمال خوب، با تعمید و یا با کارهای دیگری که ما انجام می دهیم نیست (یوحنا 14 :6، افسسیان 2: 1-10، اشعیاء 53:6، رومیان 3 : 10-18و 5: 8و 6 : 23و 10: 9-13). در همین روند، کلام خدا به ما نشان می دهد چقدر خدا ما را دوست دارد (رومیان 5 : 6-8 ، یوحنا 3 : 16). و درک این مطلب ما را بسوی محبت او می کشاند (1 یوحنا 4 : 19). کتاب مقدس ما را برای خدمت به خدا مجهز می کند (2 تیموتاووس 3 : 17، افسسیان 6 : 17، عبرانیان 4 :12). به ما کمک می کند که چطور از گناهانمان و نتایج آنها نجات بیابیم (2 تیموتاووس 3 :15). تمرکز روی کلام خدا و اطاعت از تعالیم آن در زندگی ما موفقیت می آورد (یوشع 1 : 8، یعقوب 1 : 25). کلام خدا به ما کمک می کند که گناه را در زندگیمان ببینیم و از آنها رهایی بیابیم (مزمور 32: 8، 119: 99، امثال سلیمان 1 : 6 ). کتاب مقدس ما را از تلف کردن وقت و زندگیمان بر روی چیزهای ناپایدار باز می دارد (متی 7: 24-27). خواندن و مطالعة کتاب مقدس به ما کمک می کند تا در هر وسوسه ای ماورای آن طعمة جذاب در گناه یعنی آن قلاب دردناک را ببینیم تا از اشتباهات دیگران یاد بگیریم و خودمان آنها را تکرار نکنیم. تجربه معلم خوبیست، اما وقتی پای درس گرفتن از گناه می افتد، خیلی یاد گرفتن آن سخت است. خیلی بهتر است که از اشتباهات دیگران یاد بگیریم. در کتاب مقدس شخصیت های زیادی هستند که می توان از آنها یاد گرفت. خیلی از آنها در مراحل مختلف زندگیشان هم الگوی مثبت و هم الگوی منفی هستند. مثلا داوود وقتی جلیات را شکست داد، به ما یاد می دهد که خدا بزرگتر از همه چیزهایی است که از ما می خواهد با آنها مواجه شویم (1 سموئیل 17)، در حالیکه وقتی در مقابل گناه با بتشیبع شکست خورد و با او زنا کرد نشان می دهد که نتیجة یک لحضه لذت گناه چقدر طولانی و وحشتناک است (2 سموئیل 11). کتاب مقدس کتابیست که نباید فقط آنرا خواند، بلکه کتابیست برای یادگیری تا آنرا بکار ببریم. وگرنه، مثل این است که غذا را در دهان گذاشته بدون اینکه آنرا بجویم، تف کرده بیرون بدهیم- در اینصورت هیچ مادة غذایی به بدن ما نمی رسد. کتاب مقدس کلام خداست. به همین منوال مثل قوانین طبیعت محکم و استوار است. ما می توانیم آنرا ندیده بگیریم، اما به ضرر خود کار می کنیم، مثل اینکه قوانین جاذبة زمین را ندیده بگیریم. هر چقدر بگوییم هنوز هم نمی توانیم به اندازه کافی اهمیت کتاب مقدس را در زندگیمان تاکید کنیم. یادگیری کتاب مقدس را می توان با استخراج طلا مقایسه کرد. اگر ما کمی سعی کنیم و فقط در جویبارها شنها را غربال کنیم، فقط کمی خاک طلا بدست می آوریم. اما وقتی سعی بیشتر نماییم و عمیق تر حفاری کنیم، برای آن زحمتی که کشیدیم طلای بیشتری بدست می آوریم

منبع

webdesign zwolle